Apliko Tani

Te dhenat personale

Te dhenat per Kursin

Kontabilitet

 

 

Bazat e kontabilitetit financiar

Trajnimi fillon më dt. 19 Shkurt 2015 (e enjte), në ora 18:00.
Kohëzgjatja e trajnimeve do të jetë tre-muaj dhe orari do të jetë dy herë në javë, nga dy orë të plota (120 minuta). Ligjëratat do të mbahen në ditët: e martë dhe e enjte, në orarin 18:00 – 20:00.

 

 

 • Parimet dhe standardet e kontabilitetit
 • Librat e llogarive dhe hyrjet e dyfishta
 • Pasuritë, detyrimet dhe kapitali
 • Të hyrat dhe shpenzimet
 • Trajtime të veçanta mbi akrualet dhe parapagimet
 • Evidentimi për borxhet e këqija dhe lejimet për borxhet e dyshimta
 • Përgatitja e bilancit vërtetues
 • Pasqyra e pozicionit financiar (Bilanci i gjendjes)
 • Pasqyra e të ardhurave
 • Pasqyra e ndryshimeve në kapital
 • Pasqyra e rrjedhës së parasë
 • Shpalojet dhe shënimet shpjeguese

 

Mbikqyrja, kontrolli dhe analiza e raportimit financiar

 • Kontrolla e raportimit financiar
 • Raste studimi rreth mashtrimit në pasqyra financiare
 • Analiza e trendit, horizontale dhe vertikale
 • Grupet e koeficientëve financiar

 

Tatimet në Republikën e Kosovës

 • Llojet, organizimi dhe funksionimi i bizneseve në Kosovë
 • Tatimi mbi të ardhurat personale (TAP)
 • Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)
 • Tatimi mbi të ardhurat e Korporatave (TAK)
 • Plotësimi i deklaratave tatimore për të gjitha format e bizneseve në Kosovë

 

Deklarimi elektronik i tatimeve dhe prezantimi me një softuer të kontabilitetit

 • Njohuritë bazike mbi deklarimet elektronike të tatimeve për: kontributet pensionale, tatimin në paga, TVSH-në dhe deklaratat e mbylljes së vitit fiskal.
 • Detyra gjithëpërshirëse në një softuer të kontabilitetit

Të gjithë pjesëmarrësit në fund të trajnimit do të pajisjen me nga një çertifikatë të pjesëmarrjes. Gjithashtu, përgjatë ciklit të trajnimeve do të organizohen tri provime dhe studentët që kanë treguar sukses pozitiv, do të marrin në fund edhe një çertifikatë shtesë (të arritshmërisë / vlerësimit).

Çmimi i trajnimit është:
144 Euro (për studentë)
166 Euro (për pjesëmarrësit tjerë)
* Mundësia e pagesës me dy këste.

Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me: literaturën (libra), çertifikatat, materialet për mësim që shpërndahen përgjatë ushtrimeve. Studenti nuk do të ketë asnjë shpenzim anësor gjatë trajnimit, përveç pagesës së lartëcekur.

Kjo është vegëza për aplikim online:
http://infinitcenter.com/?page_id=406

Mësimet në këto trajnime do të mbahen nga Luan Matoshi, trajner me përvojë adekuate dhe të dëshmuar në ligjërim kualitativ.

 

 

 

 

 

 

lexo më shumë >>

Archicad

Kursi Archicad 18 u dedikohet të gjithë studentëve të arkitekturës, arkitektëve, urbanistëve për t’i zgjeruar njohuritë e tyre për vizatimin e projekteve, dokumentimin dhe krijimin e formave dhe modeleve të ndryshme arkitektonike.

Për vijimin e ketij kursi së paku duhet të keni njohuri të përgjithshme për njohjen e simboleve gjatë prezentimit të elementeve arkitektonike. Në këtë kurs personat e interesuar do të mësojnë për teknikat elementare arkitektonike, vendosjen e elementeve të ndryshme, krijimin e modeleve te ndryshme, vizatimin e hapësirave në 2 dhe 3 dimensione, dokumentimin dhe kompletimin e dosjeve arkitektonike, raportimin e masave të materialeve të cekura në projekt, finalizimin e 3D modeleve me render, komunikimin e fajllave ne programe tjera arkitektonike etj.

Pas përfundimit te kursit do të jeni në gjendje:

Të vizatoni projektet e parashtruara arkitektonike

Të nxjerrni detalet në disa forma

Të modeloni ne 3D

Të përgaditni dokumentacionin e nevojshem për projekt

Të finalizoni përspektivat me foto render

Të kalkuloni siperfaqe të ndryshme dhe vëllime

Të përpunoni parallogarit e materialeve te nevojshme për projekt

Moduli përfshin njohuritë që përdoruesi të jetë i aftë të disajnojë dhe vizatojë projektet arkitektonike me anë të këtij softweri.

Kohëzgjatja:

32 orë

Instruktorë:Ing.Ahmet Aliu

lexo më shumë >>

Gjuhë angleze

Të mësosh një gjuhë të huaj, përveç se  është domosdoshmëri në kohën e moderne,është edhe një eksperiencë shumë e bukur,të bën të njohësh kultura të reja dhe të dish të komunikosh me njerëz të rinj. Ajo që të duhet është një strategji ndihmëse e cila të ndihmon të mos humbasësh për asnjë ditë “stërvitjen”.

INFINIT ofron mundësi të përsosur për avancimin tuaj.

Kurset e Gjuhës Angleze

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe krijimit të mundësive më të mëdha për mësimin e gjuhës angleze, Qendra INFINIT ofron kushte dhe mundësi unike për mësimin e gjuhës angleze dhe e gjithë kjo do të bëhet në një ambient të këndshëm dhe të pajisur mirë me të gjitha mjetet e nevojshme për zhvillimin e njohurive tuaja në gjuhën angleze.

-       Kurse për fëmijë

-       Kurse për të rritur

-       Anglishtja për biznes

-       Kurse përgatitore për TOEFL

-       Kurse për komunikim

lexo më shumë >>
box1

Rreth Nesh

INFINIT Qatar Training Center është qendër e përkushtuar me integritet, kompetencë, objektivitet, profesionalizëm dhe besim, për të gjithë klientët. Është themeluar në qershor të vitit 2012 me qëllim të ofrimit të mundësive për ngritjen e

box2

Kurse

Në Qendrën INFINIT mund të avanconi njohuritë dhe kompetencat profesionale përmes kurseve dhe trajnimeve për mësimin e gjuhëve të huaja, teknologjisë informative, programimit, trajnimeve në menaxhment, marketing dhe shumë fusha të tjera.

box3

Projekte

Të vetëdijshëm për kërkesat e shoqërisë kosovare në shumë segmente dhe me qëllim të plotësimit të këtyre kërkesave Qendra INFINIT bënë përpjekje që të ngritë aftësitë e shoqërisë kosovare në përgjithësi

Aktuale

Akreditimi, Licencimi

20-01-2015
eeeeeeeeeeeeeee1

Në vazhdën e sukseseve dhe në ngritjen e vazhdueshme të kualitetit të kurseve dhe trajnimeve të cilat ofrohen. Qendra INFINIT tani është akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) për ofrimin e të gjitha niveleve të gjuhës Angleze.

lexo më shumë >>

Follow US