Apliko Tani

Te dhenat personale

Te dhenat per Kursin

Web Dizajn

 

Plan programi i kursit për CMS

Temat të cilat do të ligjërohen gjatë mbajtjes së kursit për CMS janë të paraqitura si më poshtë:

JAVA 1

      Hyrje në CMS

 • Teknologjitë në të cilën është zhvilluar CMS
 • Qëllimi i CMS
 • Regjistrimi si Administrator në CMS
 • Log In
 • Njësia themelore e CMS, moduli
 • CMS është i ndarë në module
 • Procedura e krijimit të faqes
 • Sites, My kredit, Prices, Profiles => Shpjegim
 • Krijimi i një faqe të re
 • Çka janë My Sites, My Template and CMS Template
 • Përshkrimi i moduleve të Administrimit: Page, Users, Extensions, Parameters. Permissions and Publish.

 

Analiza dhe struktura e faqes

 • Shqyrtimi i kërkesave nga klienti
 • Si t’i marrim kërkesat e klientit?
 • Si t’i skicojmë kërkesat e klientit?
 • Analizohen faqet referente
 • Nxjerja e kategorive të Artikujve, Fotove, Kontaktit dhe Videove.
 • Sa Menu duhet t’i krijojmë?
 • Dimenzionet e Artikujve dhe Fotove
 • Njohuritë themelore mbi CMS
 • Krijimi i Faqeve (Pages)
 • Krijimi i kategorive të Menuve ( Menus )
 • Krijimi i kategorive të  Artikujve (Articles)
 • Krijimi i kategorive të  Fotove (Photos)
 • Krijimi i kategorive të  Kontakteve (Contacts)
 • Krijimi i kategorive të  Videove (Videos)
 • Krijimi i kategorive të  Reklamave (Advertisement)

 

 

JAVA 2

Modulet e Administrimit

 • Moduli i Artikujve, Fotove, Reklamave, Videove dhe Menuve.
 • Krijimi i një kategorie nga studentët
 • Ushtrime mbi krijimin e kategorive në secilin modul
 • Shtimi DEFAULT i artikujve, fotove, videove, kontaktit, reklamave
 • Shtimi MANUAL i artikujve, fotove, videove, kontaktit, reklamave
 • Dallimi midis FIT and CROP
 • Ushtrime mbi shtimin e MANUAL të artikujve dhe fotove
 • Ushtrime mbi FIT and CROP
 • Languages
 • Krijimi i një gjuhe të re dhe Importimi i gjuhës ekzistuese në CMS
 • Krijimi i Sektorëve dhe Frazave
 • Modulet e Shfaqjes
 • Modulet që i përfshijnë Artikujt
 • Modulet që i përfshijnë Fotografitë
 • Modulet që përfshijnë Kontaktet
 • Modulet që përfshijnë Videot
 • Modulet tjera…
 • Ushtrime me të gjitha Modulet e shfaqjes.
 • CSS1
 • Hyrje në CSS (çka janë klasat, çka janë ID)
 • Cilat janë klasat kryesore të modulit që kemi të bëjmë
 • Çka përfshinë Inneri e çka përfshinë Outeri?
 • Zhvillimi i faqes në CMS me CSS
 • Ku duhet të ruhet CSS në CMS?
 • Dizajnimi me anë të klasave i elementeve të HTML
 • Dizajnimi me anë të ID-ve i elementeve të HTML
 • Leximi i parametrave të fontit: ngjyrës madhësisë, etj
 • Si t’i marrim ngjyrat nga Photoshopi?
 • Përdorimi i ndonjë Plug-in në Photoshop
 • Prerja e imazheve që nevojiten për faqe nga Photoshop

 

JAVA 3

Ushtrime dhe Përsëritje

 • Krijimi i një faqe të re
 • Krijimi i Pages, dhe kategorive në modulet e Administrimit
 • Vendosja e moduleve të shfaqjes në Page
 • CSS2
 • Kodimi i Ueb Faqes në CSS
 • Ngarkimi i Fonteve në CMS
 • Ngarkimi i Imazheve në CMS
 • Dizajnimi i elementeve të HTML-së duke shfrytëzuar hierarkinë
 • Përcaktimi i klasave në Module dhe përdorimi i tyre si Hierarki
 • Prerja e imazheve që nevojiten për faqe nga Photoshop.
 • Ushtrime me CSS
 • Ruajtja e CSS në CMS
 • Klasat kryesore të Moduleve
 • Caktimi i dimensioneve për Imazhe
 • Krijimi dhe ngarkimi i Fonteve
 • Photoshop
 • Procesi i Publikimit dhe Pjesa e Owner-it
 • Caktimi i Domain-it dhe rezervimi i Hostingut
 • Paketat e Hostingut
 • Procedura e Publikimit
 • Pulish site dhe Advanced Publishing
 • Delete Hosting
 • Pjesa e Ownerit ( Shtimi i materialeve nga Owneri)
 • Ndryshimi i emrit të Menuve nëpër gjuhë
 • Ndryshimi i Sektorëve dhe Frazave nëpër gjuhë

 

JAVA 4

CSS3

 • Dizajnimi i elementeve të HTML-së duke shfrytëzuar hierarkinë
 • Prerja e imazheve që nevojiten për faqe nga Photoshop
 • Ushtrime me CSS
 • Përsëritje e të gjitha mësimeve me CSS
 • Ushtrime dhe Përsëritje
 • Modulet e administrimit dhe shfaqjes
 • Krijimi i kategorive nëpër module
 • Shtimi  Default dhe Manual i Item-save
 • Caktimi i moduleve të shfaqjes në Page
 • HTML & jQuery
 • Si shkruhet një kod HTML brenda Ueb Faqes
 • Ku duhet të ruhet HTML?
 • Si shkruhet një kod jQuery brenda Ueb Faqes.
 • Ku duhet të ruhet jQuery dhe si të përdoren klasat e CMS.
 • Provimi final
 • Krijimi i një Ueb Sajti duke u bazuar në një Template që u jepet për krijim.
 • Vlerësimi: Sa për qind është arritur të kuptohet dhe kodohet Template.
lexo më shumë >>

Kontabilitet

Bazat e kontabilitetit financiar

Trajnimi fillon më dt. 28 Prill 2015, në ora 18:00.
Kohëzgjatja e trajnimeve do të jetë tre-muaj dhe orari do të jetë dy herë në javë, nga dy orë të plota (120 minuta). Ligjëratat do të mbahen në ditët: e martë dhe e enjte, në orarin 18:00 – 20:00.

 

 

 • Parimet dhe standardet e kontabilitetit
 • Librat e llogarive dhe hyrjet e dyfishta
 • Pasuritë, detyrimet dhe kapitali
 • Të hyrat dhe shpenzimet
 • Trajtime të veçanta mbi akrualet dhe parapagimet
 • Evidentimi për borxhet e këqija dhe lejimet për borxhet e dyshimta
 • Përgatitja e bilancit vërtetues
 • Pasqyra e pozicionit financiar (Bilanci i gjendjes)
 • Pasqyra e të ardhurave
 • Pasqyra e ndryshimeve në kapital
 • Pasqyra e rrjedhës së parasë
 • Shpalojet dhe shënimet shpjeguese

 

Mbikqyrja, kontrolli dhe analiza e raportimit financiar

 • Kontrolla e raportimit financiar
 • Raste studimi rreth mashtrimit në pasqyra financiare
 • Analiza e trendit, horizontale dhe vertikale
 • Grupet e koeficientëve financiar

 

Tatimet në Republikën e Kosovës

 • Llojet, organizimi dhe funksionimi i bizneseve në Kosovë
 • Tatimi mbi të ardhurat personale (TAP)
 • Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)
 • Tatimi mbi të ardhurat e Korporatave (TAK)
 • Plotësimi i deklaratave tatimore për të gjitha format e bizneseve në Kosovë

 

Deklarimi elektronik i tatimeve dhe prezantimi me një softuer të kontabilitetit

 • Njohuritë bazike mbi deklarimet elektronike të tatimeve për: kontributet pensionale, tatimin në paga, TVSH-në dhe deklaratat e mbylljes së vitit fiskal.
 • Detyra gjithëpërshirëse në një softuer të kontabilitetit

Të gjithë pjesëmarrësit në fund të trajnimit do të pajisjen me nga një çertifikatë të pjesëmarrjes. Gjithashtu, përgjatë ciklit të trajnimeve do të organizohen tri provime dhe studentët që kanë treguar sukses pozitiv, do të marrin në fund edhe një çertifikatë shtesë (të arritshmërisë / vlerësimit).

Çmimi i trajnimit është:
144 Euro (për studentë)
166 Euro (për pjesëmarrësit tjerë)
* Mundësia e pagesës me dy këste.

Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me: literaturën (libra), çertifikatat, materialet për mësim që shpërndahen përgjatë ushtrimeve. Studenti nuk do të ketë asnjë shpenzim anësor gjatë trajnimit, përveç pagesës së lartëcekur.

Kjo është vegëza për aplikim online:
http://infinitcenter.com/?page_id=406

Mësimet në këto trajnime do të mbahen nga Luan Matoshi, trajner me përvojë adekuate dhe të dëshmuar në ligjërim kualitativ.

 

 

 

 

 

 

lexo më shumë >>

Gjuhë angleze

Të mësosh një gjuhë të huaj, përveç se  është domosdoshmëri në kohën e moderne,është edhe një eksperiencë shumë e bukur,të bën të njohësh kultura të reja dhe të dish të komunikosh me njerëz të rinj. Ajo që të duhet është një strategji ndihmëse e cila të ndihmon të mos humbasësh për asnjë ditë “stërvitjen”.

INFINIT ofron mundësi të përsosur për avancimin tuaj.

Kurset e Gjuhës Angleze

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe krijimit të mundësive më të mëdha për mësimin e gjuhës angleze, Qendra INFINIT ofron kushte dhe mundësi unike për mësimin e gjuhës angleze dhe e gjithë kjo do të bëhet në një ambient të këndshëm dhe të pajisur mirë me të gjitha mjetet e nevojshme për zhvillimin e njohurive tuaja në gjuhën angleze.

-       Kurse për fëmijë

-       Kurse për të rritur

-       Anglishtja për biznes

-       Kurse përgatitore për TOEFL

-       Kurse për komunikim

lexo më shumë >>
box1

Rreth Nesh

INFINIT Qatar Training Center është qendër e përkushtuar me integritet, kompetencë, objektivitet, profesionalizëm dhe besim, për të gjithë klientët. Është themeluar në qershor të vitit 2012 me qëllim të ofrimit të mundësive për ngritjen e

box2

Kurse

Në Qendrën INFINIT mund të avanconi njohuritë dhe kompetencat profesionale përmes kurseve dhe trajnimeve për mësimin e gjuhëve të huaja, teknologjisë informative, programimit, trajnimeve në menaxhment, marketing dhe shumë fusha të tjera.

box3

Projekte

Të vetëdijshëm për kërkesat e shoqërisë kosovare në shumë segmente dhe me qëllim të plotësimit të këtyre kërkesave Qendra INFINIT bënë përpjekje që të ngritë aftësitë e shoqërisë kosovare në përgjithësi

Aktuale

Akreditimi, Licencimi

20-01-2015
eeeeeeeeeeeeeee1

Në vazhdën e sukseseve dhe në ngritjen e vazhdueshme të kualitetit të kurseve dhe trajnimeve të cilat ofrohen. Qendra INFINIT tani është akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) për ofrimin e të gjitha niveleve të gjuhës Angleze.

lexo më shumë >>

Follow US