Apliko Tani

Te dhenat personale

Te dhenat per Kursin

AUTOCAD

Trajnimi në AutoCAD  ju dedikohet të gjithë atyre që kanë deshirë të punojn dhe projektojn në AutoCAD,në veçanti studentëve të drejtimeve teknike si Arkitekturë,Ndertimtari,Makineri,Elektrikë etj.

 

Mund të aplikoni në këtë link http://infinitcenter.com/?page_id=406

 

 

Topic Objectives
Introduction to AutoCAD user interface Starting Autocad
Autocad’s User Interface
Working with Commands
Specifying Coordinates
Opening an Existing Drawing File
Viewing your work
Saving your work and Exiting from AutoCAD
Creating simple drawings Create New File
Coordinate Entry
Drawing Line and Rectangle
Drawing Circle, Arcs, and Polygons
Use Object Snap Tracking
Use Ortho and Polar Tracking
Use PolarSnap
Managing the objects Layers
Organizing the drawing and commands
for analysis of the drawing
Create and Manage Layers
Object Properties
Change Object Properties
Linetypes
Inquiry
Object modification Modify Tools:
move
copy
stretch
rotate
mirror
scale
trim
extend
fillet
chamfer
array
erase
offset
break
join
Work with Layouts Create and use Viewport
Create and use Layouts
Inserting textual objects on the drawing Creating Single-Line Text
Understanding Text Styles
Creating Multiline Text
Creating Tables
Inserting Fields
Finding text in drawing
Dimension
Rating
Hatching the objects Hatching Objects
Edditing Hatching Objects
Working with reusable objects Using Blocks
Working with Design Center
Using Tool Palettes
Additional commands for drawing
the objects
Shapes
Create Polylines
Edit Polylines
Create Splines
Edit Splines
Printing the drawing Using Page Setup
Plotting Drawings
Creating drawings template Creating Drawings Template
Using Drawing Templates

 

Instruktor ing.Shkelzen Shabani

lexo më shumë >>

Kontabilitet

Bazat e kontabilitetit financiar

Trajnimi fillon më dt. 19.05.2015  në ora 18:00.
Kohëzgjatja e trajnimeve do të jetë tre-muaj dhe orari do të jetë dy herë në javë, Ligjëratat do të mbahen në ditët: e martë dhe e enjte, në orarin 18:30 – 20:00.

 

 

 • Parimet dhe standardet e kontabilitetit
 • Librat e llogarive dhe hyrjet e dyfishta
 • Pasuritë, detyrimet dhe kapitali
 • Të hyrat dhe shpenzimet
 • Trajtime të veçanta mbi akrualet dhe parapagimet
 • Evidentimi për borxhet e këqija dhe lejimet për borxhet e dyshimta
 • Përgatitja e bilancit vërtetues
 • Pasqyra e pozicionit financiar (Bilanci i gjendjes)
 • Pasqyra e të ardhurave
 • Pasqyra e ndryshimeve në kapital
 • Pasqyra e rrjedhës së parasë
 • Shpalojet dhe shënimet shpjeguese

 

Mbikqyrja, kontrolli dhe analiza e raportimit financiar

 • Kontrolla e raportimit financiar
 • Raste studimi rreth mashtrimit në pasqyra financiare
 • Analiza e trendit, horizontale dhe vertikale
 • Grupet e koeficientëve financiar

 

Tatimet në Republikën e Kosovës

 • Llojet, organizimi dhe funksionimi i bizneseve në Kosovë
 • Tatimi mbi të ardhurat personale (TAP)
 • Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)
 • Tatimi mbi të ardhurat e Korporatave (TAK)
 • Plotësimi i deklaratave tatimore për të gjitha format e bizneseve në Kosovë

 

Deklarimi elektronik i tatimeve dhe prezantimi me një softuer të kontabilitetit

 • Njohuritë bazike mbi deklarimet elektronike të tatimeve për: kontributet pensionale, tatimin në paga, TVSH-në dhe deklaratat e mbylljes së vitit fiskal.
 • Detyra gjithëpërshirëse në një softuer të kontabilitetit

Të gjithë pjesëmarrësit në fund të trajnimit do të pajisjen me nga një çertifikatë të pjesëmarrjes. Gjithashtu, përgjatë ciklit të trajnimeve do të organizohen tri provime dhe studentët që kanë treguar sukses pozitiv, do të marrin në fund edhe një çertifikatë shtesë (të arritshmërisë / vlerësimit).

Çmimi i trajnimit është:
144 Euro (për studentë)
166 Euro (për pjesëmarrësit tjerë)
* Mundësia e pagesës me dy këste.

Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me: literaturën (libra), çertifikatat, materialet për mësim që shpërndahen përgjatë ushtrimeve. Studenti nuk do të ketë asnjë shpenzim anësor gjatë trajnimit, përveç pagesës së lartëcekur.

Kjo është vegëza për aplikim online:
http://infinitcenter.com/?page_id=406

Mësimet në këto trajnime do të mbahen nga Luan Matoshi, trajner me përvojë adekuate dhe të dëshmuar në ligjërim kualitativ.

 

 

 

 

 

 

lexo më shumë >>

Gjuhë angleze

Të mësosh një gjuhë të huaj, përveç se  është domosdoshmëri në kohën e moderne,është edhe një eksperiencë shumë e bukur,të bën të njohësh kultura të reja dhe të dish të komunikosh me njerëz të rinj. Ajo që të duhet është një strategji ndihmëse e cila të ndihmon të mos humbasësh për asnjë ditë “stërvitjen”.

INFINIT ofron mundësi të përsosur për avancimin tuaj.

Kurset e Gjuhës Angleze

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe krijimit të mundësive më të mëdha për mësimin e gjuhës angleze, Qendra INFINIT ofron kushte dhe mundësi unike për mësimin e gjuhës angleze dhe e gjithë kjo do të bëhet në një ambient të këndshëm dhe të pajisur mirë me të gjitha mjetet e nevojshme për zhvillimin e njohurive tuaja në gjuhën angleze.

-       Kurse për fëmijë

-       Kurse për të rritur

-       Anglishtja për biznes

-       Kurse përgatitore për TOEFL

-       Kurse për komunikim

lexo më shumë >>
box1

Rreth Nesh

INFINIT Qatar Training Center është qendër e përkushtuar me integritet, kompetencë, objektivitet, profesionalizëm dhe besim, për të gjithë klientët. Është themeluar në qershor të vitit 2012 me qëllim të ofrimit të mundësive për ngritjen e

box2

Kurse

Në Qendrën INFINIT mund të avanconi njohuritë dhe kompetencat profesionale përmes kurseve dhe trajnimeve për mësimin e gjuhëve të huaja, teknologjisë informative, programimit, trajnimeve në menaxhment, marketing dhe shumë fusha të tjera.

box3

Projekte

Të vetëdijshëm për kërkesat e shoqërisë kosovare në shumë segmente dhe me qëllim të plotësimit të këtyre kërkesave Qendra INFINIT bënë përpjekje që të ngritë aftësitë e shoqërisë kosovare në përgjithësi

Aktuale

3ds Max

14-05-2015
eeeeeeeeeeeeeee

Grup i ri në 3ds max trajnimi fillon me 13.05.2015 në ora 18:30

AUTODESK 3DS MAX është 3D program profesional i cili përdoret në fushën e 3D Animacioneve, Modelimit, Lojërave dhe Filmit. Është zhvilluar dhe prodhohet nga Autodesk Media and Entertainment. Posedon mundësi te medha për modelim 3D, arkitekturë fleksibël për plugin programe dhe mund të përdoret në platformën e Microsoft Windows. Përdoret shumë shpesh nga Zhvilluesit e Video Lojërave, TV Reklamave si dhe nga shumëstudio për vizuelizim arkitektonik. Kohet e fundit shpesh përdoret edhe në effekte filmike dhe pre-vizualizime filmike.

PËRSHKRIMI I KURSIT
Ky kurs ofron mesimin dhe kuptimin fundamental te punes ne 3DS MAX. Puna gjatë këtij kursi demonstron procesin e modelimit 3D duke përdorur teknikat e modelimit të cilat implementohen si në Arkitekture, Industrine Automotive, Film etj.

OBJEKTIVAT E KURSIT
Objektivat primare të këtij kursi jane që studentin ta mësojë se si:
• T’a kuptojë funksionalitetin bazë, veçoritë dhe principet e punës në 3DS Max.
• Të krijojë dhe manipulojë me 3D të dhëna në 3ds Max.
• Importojë të dhëna nga 3D aplikacionet tjera.
• Ti stolisë skenat duke perdorur Materializimin dhe Texturim.
• Të krijojë ndriçim adekuat për 3D ambientin e modeluar.
• Animojë objekte në skenë.
• Të gjenerojë Render dhe Animacion për qëllime të tyre.

PARAKUSHTET
Ky kurs i dedikohet përdoruesve të rinj të Autodesk 3ds Max të cilët dëshirojnë të mësojnë në përgjithësi se si ndërtohet një skenë komplekse prej Modelimit deri tek Renderi final.

Mund të aplikoni në këtë link:
http://infinitcenter.com/?page_id=406

Për informata shtesë:
045 88 11 00
049 88 11 01
info@infinitcenter.com
www.infinitcenter.com

lexo më shumë >>

Follow US

Kompania Kumev Brothers dhe Infinit Center zyrtarisht janë përfaqësues të kompanis amerikane Autodesk për Kosovë,jemi qendra e parë dhe e vetme për ofrimin e trajnimeve të licencuara nga AutoDESK. Shfrytëzo mundësinë, trajnohu dhe merr çertifikatë të njohur ndërkombëtarisht!