Menaxhimi i aktiviteteve

Menaxhimi i aktiviteteve

Menaxhimi i Aktiviteteve

Qëllimi i trajnimit është të avancojë njohuritë tuaja në Menaxhimin e Aktiviteteve me qëllim të shfrytëzimit efikas të kohës, ngritjes së kualitetit, shpërndarjes adekuate të burimeve njerëzore si dhe kursimit të Parave.

Në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje:
  • Të identifikojnë problemet dhe të hartojnë objektiva SMART
  • Të bëjnë Planifikimin e Aktiviteteve
  • Të organizojnë Aktivitete
  • Të udhëheqin Aktivitete si dhe
  • Të kontrollojnë realizimin e aktiviteteve
Metoda:

Ky trajnim do të jepet në formë interaktive, duke u fokusuar në nevojat specifike të pjesëmarrësve përmes prezantimeve të shkurtra, demonstrimeve, diskutimeve, ushtrimeve individuale dhe grupore.

Trajnimi i dedikohet:

Ky trajnim jep njohuri praktike në menaxhimin e aktiviteteve për të gjithë ata që janë të përfshirë në realizimin e punëve të caktuara, siç mund të jenë: Menaxherët, Zyrtarët, Koordinatorët, Asistentët, Punëtorët Administrativë etj.

Kohëzgjatja:

1 ditë (5 orë nga 60 minuta)

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This