MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010

Microsoft Excel 2010 – Llogaritja e tabelave

Ky kurs u dedikohet të gjithë personave që janë të interesuar për t’i zgjeruar njohuritë e tyre në llogaritjen e tabelave duke përdorur Microsoft Excel 2010 në nivelin fillestar. Në këtë kurs studentët do të mësojnë të bëjnë menaxhimin dhe organizimin e të dhënave në formë të tabelave.

Në përfundim të kursit:

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje:

  • Të tregojnë rolin dhe rëndësinë e Excel-it në llogaritjen e tabelave
  • Të shpjegojnë dritaren e Excel-it dhe të bëjnë menaxhimin e librit dhe fletës punuese
  • Të shkruajnë dhe përpunojnë tekstin nëpër celula
  • Të bëjnë formatimin e celulave
  • Të bëjnë formatimin e librit dhe fletës punuese
  • Të bëjnë aplikimin e formulave dhe funksioneve
  • Prezantimin e të dhënave në mënyrë vizuale përmes diagrameve
  • Aplikimin e kufizimeve në dokument
  • Rregullimin e pamjes së dokumentit dhe
  • Shtypjen e dokumenteve
Kohëzgjatja:

20 orë

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This