Plotësimi i Dosjes së Tenderit

Plotësimi i Dosjes së Tenderit

Pse ky trajnim?

Përmes trajnimit Plotësimi i Dosjes së Tenderit, ju merrni njohuri në plotësimin e dosjes së tenderit në harmoni me ligjin e prokurimit publik të Kosovës, në mënyrë që të mos diskualifikoheni nga procedurat e tenderit për mosplotësim të rregullt të dosjes.

Qëllimi i trajnimit është që përmes shembujve praktik të identifikohen pengesat gjatë plotësimit të dosjes, të kuptohet procesi i plotësimit të dosjes, si dhe të kuptohen qartë të drejtat e operatorëve ekonomik gjatë plotësimit të dosjes

Çka mësoni në këtë trajnim?

  • Njohuri të qarta në terë procesin e plotësimit të dosjes në harmoni me LPP.
  • Njohuri të vlerësimit të dosjes së tenderit
  • Njohuri mbi mënyrën e plotësimit të raporteve të vlerësimit si dhe
  • Njohuri në tërësi në prokurimin publik të Kosovës

Për kë?

Operatoreve ekonomik privat (Bizneseve/Organizatave) si vendore ashtu edhe ndërkombëtare që aplikojnë në tenderë përmes procedurave të prokurimit në fondet e buxhetit të Kosovës.
Te gjithë zyrtarëve institucionalë që dëshirojnë të kenë njohuri në fushën e prokurimit publik
Te gjithë të interesuarve që dëshirojnë të kenë njohuri në fushën e prokurimit publik.

Sa zgjat?

10 orë (nga 60 minuta)

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This