Video Editim – Adobe Perimer

Qëllimi i trajnimit & Përfitimet e nxënësit

Qëllimi kryesor i këtijë kursi është në ofrimin e njohurive bazike për studentët për video editim (montazh). Në këtë kurs, instruktori do t’i pregatisë nxënësit në përdorimin dhe organizimin programit Adobe Premier. Mësimi i Adobe Premiere Pro CC me një planprogram i bazuar në aktivitete që mëson aftësitë teknike për prodhimin, redaktimin dhe efektet e videos. Çdo aktivitet përmban një detyrë të vogël brenda, në mënyrë që nxënësit të mësojnë dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre kur kryejnë çdo detyrë.

Trajnimin është i ndarë në tri nivele dhe ka për qëllim përgaditjën e nxënësve për tregun medial.

Qëllimi kryesor i këtijë kursi është në ofrimin e njohurive bazike për studentët për video editim (montazh). Në këtë kurs, instruktori do t’i pregatisë nxënësit në përdorimin dhe organizimin programit Adobe Premier. Mësimi i Adobe Premiere Pro CC me një planprogram i bazuar në aktivitete që mëson aftësitë teknike për prodhimin, redaktimin dhe efektet e videos. Çdo aktivitet përmban një detyrë të vogël
brenda, në mënyrë që nxënësit të mësojnë dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre kur kryejnë çdo detyrë.
Trajnimin është i ndarë në tri nivele dhe ka për qëllim përgaditjën e nxënësve për tregun medial.

Pas përfundimit të këtijë kursi,nxënësi/studenti do jetë në gjendje të:

Futen në hapësirën e punës Adobe Premiere Pro, duke përfshirë mënyrën e importimit të fajllave, menaxhimin e medias, dhe mënyrën e punës me video, foto dhe audio në fushën e punës (Timeline).
Në fund të trajnimit secili nxënes duhet të kete se paku 3 video të përfunduar me mësimet të cilat i ka marr gjatë trajnimit.

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Kursi është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave dhe ushtrimeve praktike.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:

Literatura adekuate, tabela, kompjuteri, projektori dhe mjetet tjera TI për mësim dhe ushtrime.

Studenti/nxënësi duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat e “INFINIT”.

Studenti/nxënësi duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.

 • Hyrje në Adobe Premier Pro
 • Fillimi i përdorimit të Adobe Premier.
 • Si të krijohet ose ndryshohet një project.
 • Emerimi, formati dhe ruajtja e projektit.
 • Si të importohen fajllat.
 • Menaxhimi i hapesires se punes, ndryshimet e paneleve ose fushave të punës.
 • Si të menaxhohen fajllat në project.
 • Organizimi i fajllave, krijimi i folldereve dhe menaxhimi ose organizimi i Adobe Premier.
 • Si të punohet me fajllat në Timeline.
 • Kombinimi i Videove, fotov dhe audio.
 • Ndryshimi i madhesis se videove
 • Menaxhimi i disa videove mbrenda nje Videoje etj.
 • Fillimi me editimin e videove.
 • Ka disa menyra te editimit te videove, do te mesohen se paky dy prej tyre.
 • Përdorimi i veglave të editimit
 • Këtu mësohen editimet permes veglave dhe perdorimi i shkurtesave në tastier.
 • Përdorimi i efekteve te videot si:
 • Perdorimi i ngjyrave, perdorimi i Blur etj.
 • Si të punohet më efektet e zërit.
 • Eleminimi i zhurmave, ndryshimi i zerit etj.
 • Menyra se si duhet te kombinohen Video me zerin-muziken,
 • Perdorimi i grafikave, shirtave per emra etj.
 • Plani për eksport
 • Si të eksportohen fajllat
 • Si dhe përdorimi i Adobe Media Encoder.