Gjuhë Angleze – Beginners A1

Qëllimi i trajnimit & Përfitimet e nxënësit

Qëllimi kryesor i këtij programi është zhvillimi i shkathtësive ( shkrimi, komunikimi, leximi dhe ndëgjimi ) në Gjuhën Angleze. Duke marrë parasysh që Gjuha Angleze çdo ditë e më shumë po kërkohet nga secili vend pune dhe gjithashtu tanimë është pjesë e përditshmërisë tonë, ne kemi krijuar një program i cili do të iu shërbej të rinjëve të mësojnë gjuhën më lehtë.

Pas përfundimit të këtijë kursi,nxënësi/studenti do jetë në gjendje të:

 • Të përshendes dhe të flas për veten e tij/saj
 • Të përshkruaj objektet, njerëzit dhe anëtaret e familjes
 • Të tregoj orën, kohën dhe preferencat e tij/saj
 • Të pyes për ndihmë, drejtim dhe të lexoj harten
 • Të porosis dhe prëshkruaj ushqimin
 • Të flas rreth shkathtësive dhe talentit
 • Të dalloj kohën e shkuar, tashme dhe të ardhme

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Programi është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave dhe ushtrimeve praktike.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:

Literatura adekuate, smartboard, tabela, laptop.

Studenti/nxënësi duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat e “INFINIT”.

Studenti/nxënësi duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.

 • Greetings
 • Countries and nationalities
 • Relationships
 • Travelling
 • Personal items
 • Physical appearance
 • Telling the time
 • Days of the week
 • Daily routines
 • Household chores
 • Furnitures and appliances
 • Places in town/city
 • Locations and directions
 • Adjectives describing homes
 • Food and drinks
 • Containers
 • Prices
 • Money
 • Jobs
 • Skills and abilities
 • Weather
 • Computer parts
 • Everyday activities
 • Body parts
 • Accidents and injuries
 • Academic subjects
 • Life events
 • Opinion adjectives
 • Seasons
 • Months and dates
 • Geographical features
 • Ailments
 • Sightseeing