Microsoft Excel – Basic

Qëllimi i trajnimit & Përfitimet e nxënësit

Qëllimi kryesor i këtijë kursi është që kandidatët do të jenë në gjendje të mesojne dhe praktikojne ne nivel bazik programin Excel, pjesët përbërëse të tij dhe rregullimin e parametrave bazike, të menaxhojnë librin punues, krijimin e fajllit të ri dhe ruajtjen e tij, të bëjnë kalimin nga një dritare në tjetrën dhe kalkulumin e tabelave me të dhëna bazike, shkruarjen në qeliza dhe kopjimin, barjtjen dhe rikthimin e të dhënave, formatizimin e qelizave. Do të jenë në gjendje të mësojnë dhe praktikojnë fshehjen dhe shfaqjen e kolonave dhe rreshtave, do të mësojnë shembuj të ndryshëm duke praktikuar funksionet matematikore, trigonometrike, statistikore, financiare, logjike, datë dhe kohë, tekstuale dhe të tjera, duke marrë shembuj bazik të të dhënave. Do të bëjnë filtrimin e të dhënave, krijimin e diagrameve dhe shembuj bazik të makrove, pivote table.

 • Qëllimi kryesor i kursit është që kandidatët të përdorin programin Excel për nevojat bazike të bankës.. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Kursi është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave dhe ushtrimeve praktike.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:

Literatura adekuate, tabela, kompjuteri, projektori dhe mjetet tjera TI për mësim dhe ushtrime.

Studenti/nxënësi duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat e “INFINIT”.

Studenti/nxënësi duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.

 • Çka është Excel-i ?
 • Përdorimi i Excel – it
 • Startimi dhe përfundimi i programit EXCEL
 • Dritarja e Excel-it
 • Shiritat e funksioneve
 • Menyja e kontekstit
 • Ndihma e Excelit – Help
 • Përshtatja e parametrave të Excel-it- Excel Options
 • Menaxhimi i librit punues
 • Krijimi i librit të ri
 • Ruatja e librit punues
 • Hapja dhe mbyllja e librit punues
 • Identifikimi i librit punues
 • Kalimi prej një libri punues në tjetrin
 • Menaxhimi i fletëve punuese
 • Shtimi, riemërtimi dhe fshirja e fletëve punuese
 • Kopjimi dhe zhvendosja e fletëve punuese
 • Shkruarja dhe përpunimi i të dhënave
 • Zhbërja dhe përsëritja e hapave
 • Kërkimi dhe zëvendësimi i të dhënave
 • Zgjedhja e qelizave
 • Kopjimi dhe zhvendosja e qelizave
 • Zhvendosja dhe kopjimi me metodën Drag & Drop
 • Kopjimi dhe zhvendosja përmes Clipboard
 • Kopjimi dhe zhvendosja me anë të mënysë së kontekstit
 • Formatimi i qelizave
 • Formatimi i paraqitjes së qelizave
 • Shembuj të ndryshëm tabelash për formatizim
 • Formatimi i vlerave të qelizave
 • Stilet e formatimit
 • Shembuj të ndryshëm tabelash për formatizim
 • Shtimi dhe largimi i rreshtave ose shtyllave
 • Ndryshimi i lartësisë së rreshtave dhe gjerësisë së shtyllave
 • Fshehja e rreshtave dhe shtyllave
 • Shembuj të ndryshëm tabelash
 • Bazat llogaritjeve me formula
 • Shkruarja dhe editimi i formulave
 • Mbushja e qelizave
 • Adresimi absolut dhe relativ
 • Problemet dhe mesazhet e gabimeve
 • Funksionet ( basic )
 • Funksionet matematikore & trigonometrike
 • Funksionet financiare
 • Funksionet logjike
 • Funksionet tekstuale
 • Funksionet Datë & Kohë
 • Funksionet Lookup & Referenciale
 • Funksionet Statistikore
 • Funksione të tjera
 • Shembuj praktikë të ndërlidhjes së funksioneve dhe tabelave të ndryshme
 • Ndërtimi i tabelës së të dhënave
 • Sortimi dhe filtrimi i të dhënave
 • Krijimi i tabelës së të dhënave
 • Shndërrimi i tabelës në varg të të dhënave
 • Shembuj praktikë të sortimit dhe filtrimit të të dhënave
 • Rregullimi i faqeve
 • Kreu dhe fundi i faqeve ( Header & Footer )
 • Përshtatja e faqeve
 • Ndryshimi i pamjes
 • Paraqitja dhe organizimi i fletëve punuese
 • Opsionet e fletëve punuese
 • Kontrollimi i dokumentit
 • Shtypja
 • Çka është diagrami ?
 • Krijimi i diagramit
 • Elementet e diagramit
 • Dizajnimi i diagramit
 • Formatimi i elementeve të diagramit
 • Emërtimi i elementeve të diagramit
 • Formatimi i boshteve dhe rrjetit ndarës
 • Prapavija dhe hijëzimi i diagramit
 • Përdorimi i diagrameve
 • Shtypja e diagramit