Gjuhë angleze – Pre-intermediate A2.2

Qëllimi i trajnimit & Përfitimet e nxënësit

Qëllimi kryesor i këtij programi është zhvillimi i shkathtësive ( shkrimi, komunikimi, leximi dhe ndëgjimi ) në Gjuhën Angleze. Duke marrë parasysh që Gjuha Angleze çdo ditë e më shumë po kërkohet nga secili vend pune dhe gjithashtu tanimë është pjesë e përditshmërisë tonë, ne kemi krijuar një program i cili do të iu shërbej të rinjëve të mësojnë gjuhën më lehtë.

Pas përfundimit të këtijë kursi,nxënësi/studenti do jetë në gjendje të:

 • Të përshkruaj veprimet në kohët e duhura
 • Të shpreh ndjenja
 • Të bëj krahasime
 • Të planifikoj veprimet për të ardhmen
 • Të jap dhe të merr këshilla
 • Te bej termine
 • Te flasë për kualifikimet në punë
 • Të ftoj, pranoj ose refuzoj ftesa
 • Të debatoj

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Programi është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave dhe ushtrimeve praktike.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:

Literatura adekuate, smartboard, tabela, laptop.

Studenti/nxënësi duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat e “INFINIT”.

Studenti/nxënësi duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.

 • Describing people
 • Distinguishing permanent and temporary situations
 • Describing feelings
 • Referring to time
 • Giving news
 • Making comparisons
 • Giving opinion
 • Asking for information
 • WH-Questions
 • Making prediction,promises, offers and request
 • Talking about the future
 • Understanding notes and messages
 • Stating a problem
 • Talking about accidents
 • Narrating experiences
 • Making appointments
 • Referring to conditions and their results
 • Agreeing and dissagreeing
 • Expressing preferences and opinion
 • Sequencing past actions and events
 • Making exclamations
 • Asking for confirmation
 • Understanding and using advertisement language
 • Reporting
 • Discussing customs
 • Making wishes
 • Giving and following instructions