Trajnim për Fotografi

Qëllimi i trajnimit & Përfitimet e nxënësit

Qëllimi kryesor i këtijë kursi është në ofrimin e njohurive bazike dhe të avancuar për studentët që në të ardhmën të jenë në gjendje te hapin bizneset e tyre dhe të punojnë si Fotograf/e profesional, gjithashtu edhe ata studentë që kanë njohuri dhe përvojë në fotografi, t’i përforcojnë njohuritë dhe shkathtësitë që kanë për fotografi.

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Kursi është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave dhe ushtrimeve praktike.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:

Literatura adekuate, tabela, kompjuteri, projektori

Studenti/nxënësi duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat e “INFINIT”.

Studenti/nxënësi duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.

 • Njoftimi me studentët
 • Fotografia dhe Ndriqimi
 • Elementet e Fotografisë
 • Krijimi i gurpit privat ne FB vetëm për studentët
 • Photoshop 1
 • Photoshop 2
 • Antaomia e Aparatit Digjital dhe Film
 • Shtyllat kryesore të Fotografisë
 • Photoshop
 • Workshop
 • Shtyllat kryesore të Fotografisë: Shutter Speed, Aperture, Iso
 • Ushtrime në klasë
  .
 • Marketing
 • Ushtrime në klasë
 • Këshilla rreth hapjes se Biznesit
 • Diskutime
 • Pyetje dhe Përgjigjje
 • Përsëritje
 • Workshop në Studio 1
 • Workshop në Studio 2
 • Kompozicionet 1
 • Kompozicionet 2
 • Workshop në ambient të hapur 1
 • Workshop në ambient të hapur 2