Gjuhë Angleze – B2

Qëllimi i trajnimit & Përfitimet e nxënësit

Qëllimi kryesor i këtij programi është zhvillimi i shkathtësive (shkrimi, komunikimi, leximi dhe ndëgjimi ) në Gjuhën Angleze. Duke marrë parasysh që Gjuha Angleze çdo ditë e më shume po kërkohet nga secili vend pune dhe gjithashtu tanime është pjesë e përditshmerise tonë, ne kemi krijuar një program i cili do të iu shërbej të rinjëve të mësojnë gjuhën më lehtë.

Pas përfundimit të këtijë kursi,nxënësi/studenti do jetë në gjendje të:

 • Të shkruaj email-e zyrtare në çdo fushë
 • Të dijë të jap mendimin kritik
 • Të shkruaj ese me fjalor të avancuar
 • Të flas për vende të ndryshme me profile të ndryshme
 • Të shkruaj një ekstrakt
 • Të krijoj broshura
 • Të jap informacione të qarta

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Programi është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave dhe ushtrimeve praktike.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:

Literatura adekuate, smartboard, tabela, laptop.

Studenti/nxënësi duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat e “INFINIT”.

Studenti/nxënësi duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.

 • Comparing photographs
 • An email based on prompts
 • Magazine article about Ireland
 • Expressions with make and do
 • A letter to the editor
 • Discussing crime and punishment
 • Short reading texts
 • Speculating and making a decision
 • Discussing adventures
 • A semi formal email based on prompts
 • Helping solve a problem concerning means of transport
 • Discussing environmental issues
 • Essay
 • A brochure about an exhibition
 • An informal letter
 • Discussing fame and  celebrities
 • Spending habits
 • Choosing between options
 • Advertisements about five dance shows
 • An informal letter describing an event
 • Speculating and making decision what event to organise
 • Comparing photographs
 • Discussing communication
 • Presentation
 • A formal letter of application
 • Helping solve a problem
 • Critical thinking
 • Reports
 • Discussing about health issues
 • Reading comprehension