Gjuhë Angleze – Elementary A2

Qëllimi i trajnimit & Përfitimet e nxënësit

Qëllimi kryesor i këtij programi është zhvillimi i shkathtësive ( shkrimi, komunikimi, leximi dhe ndëgjimi ) në Gjuhën Angleze. Duke marrë parasysh që Gjuha Angleze çdo ditë e më shumë po kërkohet nga secili vend pune dhe gjithashtu tanimë është pjesë e përditshmërisë tonë, ne kemi krijuar një program i cili do të iu shërbej të rinjëve të mësojnë gjuhën më lehtë.

Pas përfundimit të këtijë kursi,nxënësi/studenti do jetë në gjendje të:

 • Të përshendes dhe të flas për vetën e tij/saj
 • Të tregoj për profesionin e tij/saj
 • Të shkruaj një leter/email
 • Të përdor fjalor të ri
 • Të flas për edukimin
 • Të uroj dhe ngushëlloj
 • Të udhëzoj për lokacione
 • Të flas rrjedhshëm

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Programi është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave dhe ushtrimeve praktike.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:

Literatura adekuate, smartboard, tabela, laptop.

Studenti/nxënësi duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat e “INFINIT”.

Studenti/nxënësi duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.

 • Greetings
 • Classroom objects
 • Jobs
 • Adjectives
 • Free-time activities
 • Types of music
 • Types of films
 • Words/phrases related to technology
 • Prepositions of place
 • Everyday activities
 • Seasons
 • Phrases for letters/e-mails
 • Containers
 • Food courses
 • Ailments
 • Words/phrases related to fitness
 • Education
 • Professions
 • Words/phrases related to crime
 • Years
 • Months and dates
 • Ordinals
 • Animals
 • Word building
 • Clothes and accessories
 • Means of transport
 • Prepositions of movement
 • Adjectives describing personality
 • Equipment
 • Points of compass
 • Action sports
 • Phrases related to misfortunes