Gjuhë Angleze – Advanced C1

Qëllimi i trajnimit & Përfitimet e nxënësit

Qëllimi kryesor i këtij programi është zhvillimi i shkathtësive ( shkrimi, komunikimi, leximi dhe ndëgjimi ) në Gjuhën Angleze. Duke marrë parasysh që Gjuha Angleze çdo ditë e më shumë po kërkohet nga secili vend pune dhe gjithashtu tanimë është pjesë e përditshmërisë tonë, ne kemi krijuar një program i cili do të iu shërbej të rinjëve të mësojnë gjuhën më lehtë.

Pas përfundimit të këtijë kursi,nxënësi/studenti do jetë në gjendje të:

 • Të shprehin mendimin e tyre kritik
 • Të prezentojnë tema të ndryshme
 • Të shkruajnë artikuj të ndryshëm
 • Të bëjnë përmbledhje të pjesëve të leximit
 • Të flasin gjuhën me fjalor zyrtar

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Programi është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave dhe ushtrimeve praktike.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:

Literatura adekuate, smartboard, tabela, laptop.

Studenti/nxënësi duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat e “INFINIT”.

Studenti/nxënësi duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.

 • Informal letter based on prompts
 • An expository essay
 • Writing reports
 • An article describing something
 • A letter to the editor
 • A proposal
 • An essay expressing an opinion in response to prompts
 • A letter including description and explanation
 • An article based on input
 • A summary based on two texts
 • Exchanging information
 • Issues related to human relationships
 • A discursive essay