Microsoft Excel – Advanced

Qëllimi i trajnimit & Përfitimet e nxënësit

Qëllimi kryesor i këtijë kursi është që kandidatët do të jenë në gjendje të mësojnë dhe praktikojen ne nivel te avancuar ndërlidhjen e fajllave të Excel-it nga follderë të ndryshëm, formatizimin dhe dizajnimin e avancuar të tabelave, rregullimin e parametrave, aspektin e sigurisë, sortimin dhe filtrimin e të dhënave, përdorimin e Hyperlinqeve, krijiin e grafikoneve dhe përdorimin e teamplate. Kandidatët do të mësojnë dhe praktikojnë formulat dhe funksionet në nivel të avancuar, duke bërë ndërlidhjen e tyre në fajlla të ndryshëm dhe follderë të ndryshëm. Do të mësojnë dhe praktikojnë If statments duke marrë shembuj bazik dhe të avancuar, Vlookup dhe Hlookup, sparklines. Do të mësojnë dhe praktikojnë shembuj të ndryshëm të Pivot Table dhe krijimin e makrove në nivel të avancuar.

 • Qëllimi kryesor i kursit është që kandidatët të përdorin programin Excel në nivel të avancuar pë nevojat e bankës.

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Kursi është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave dhe ushtrimeve praktike.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:

Literatura adekuate, tabela, kompjuteri, projektori dhe mjetet tjera TI për mësim dhe ushtrime.

Studenti/nxënësi duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat e “INFINIT”.

Studenti/nxënësi duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.

 • Ndërlidhja e dokumenteve ndërmjet veti nga follder të ndryshëm
 • Formatimi i tabelave dhe dizajnimi
 • Rregullimi i paramterave të avancuara të Excel-it
 • Aspekti i sigurisë së tabelave
 • Tabelat – sortimi dhe filtrimi i i avancuar
 • Përdorimi i Hyperlinqeve
 • Shpërndarja e dokumenteve – sharing
 • Përdorimi dhe ndërlidhja e grafikoneve
 • Krijimi dhe përdorimi i teamplate
 • Funksionet matematikore & trigonometrike
 • Funksionet financiare
 • Funksionet logjike
 • Funksionet tekstuale
 • Funksionet datë & kohë
 • Funksionet lookup & referenciale
 • Funksionet statistikore
 • IF
 • COUNTIF
 • COUNTIFS
 • IFERROR
 • VLOOKUP & Hlookup
 • Sintaksa & rregullat e Vlookup/Hlookup, Exact & Closest Match, #N/A Error, #REF! Error.
 • Qka janë Sparklines ?
 • Krijimi i sparklines bazike
 • Krijimi i sparklines të avancuara
 • Tipet e sparklines
 • Ndryshimi i pamjes së sparklines
 • Ndryshimi i gamës së sparklines
 • Çka është PIVOT TABLE ?
 • Krijimi i Pivot Table
 • Si të grupojmë Pivot Table ?
 • Krijimi i Pivot Table – të avancuar
 • Si të sortojmë Pivot Table ?
 • Para se të punojmë me Macro !
 • Disa definicione të rëndësishme
 • Aspekti i sigurisë
 • Krijimi i Macros
 • Gjuhët e Macros
 • Format e kontrollit të Macrove
 • Përdorimi i formatit të përdoruesit