Graphic Design

Qëllimi i trajnimit & Përfitimet e nxënësit

Qëllimi kryesor i këtijë kursi është në ofrimin e njohurive bazike për studentët për krijimin një projekti imagjinarë duke filluar nga emri, llogo, branding, dhe të gjitha kërkesat që mund të ketë brendi i caktuar.
Pas përfundimit të këtijë kursi,nxënësi/studenti do jetë në gjendje të:

 • T’i njohë bazat e dizajnit grafik
 • Të ketë njohuri në Adobe Illustrator
 • Të ketë njohuri në Adobe Photoshop
 • Të ketë mundësi të krijojë një projekt imagjinarë duke filluar nga emri, llogo, branding, dhe të gjitha kërkesat që mund të ketë brendi i caktuar.

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Kursi është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave dhe ushtrimeve praktike.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:

Literatura adekuate, tabela, kompjuteri, projektori dhe mjetet tjera TI për mësim dhe ushtrime.

Studenti/nxënësi duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat e “INFINIT”.

Studenti/nxënësi duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.

Orët e planifikuara për këto aktivitete:

4 orë mësimore

Bazat e Dizajnit Grafik
– Procesi
– Çasja
– Qëllimi
– Metodat
– Aftësitë e hulumtimit
– Ngjyrat
– Fontet
– Format
– Vegalt e punës, etj.

Orët e planifikuara për këto aktivitete:

14 orë mësimore


Adobe Ilustrator

 • Hapësira punuese
 • Elementet bazike
 • Veglat
 • Figurat
 • Vijat
 • Fontet

Aktivitet: Zhvillim i punës, Koncepti/Dizajnimi i Llogos, Dizajnimi i materialeve përcjellëse: Vizitkarta, Memorandum, Poster, etj.

Orët e planifikuara për këto aktivitete:

14 orë mësimore

 • Hapësira punuese
 • Elementet bazike
 • Veglat
 • Figurat
 • Vijat
 • Fontet

 Aktivitet: Zhvillimi i punës, Selektimi, Transformimi, Manipulimi i fotografive, krijimi i postimeve për rrjete sociale, ndërlidhja mes Adobe Illustrator.

Orët e planifikuara për këto aktivitete:

8 orë mësimore

Do të mësoni të krijoni një projekt imagjinarë duke filluar nga emri, llogo, branding dhe të gjitha kërkesat që mund të ketë brendi i caktuar.