Gjuhë Angleze – Intermediate B1

Qëllimi i trajnimit & Përfitimet e nxënësit

Qëllimi kryesor i këtij programi është zhvillimi i shkathtësive ( shkrimi, komunikimi, leximi dhe ndëgjimi ) në Gjuhën Angleze. Duke marrë parasysh që Gjuha Angleze çdo ditë e më shumë po kërkohet nga secili vend pune dhe gjithashtu tanimë është pjesë e përditshmërisë tonë, ne kemi krijuar një program i cili do të iu shërbej të rinjëve të mësojnë gjuhën më lehtë.

Pas përfundimit të këtijë kursi,nxënësi/studenti do jetë në gjendje të:

 • Të shkruaj email formal dhe jo-formal
 • Të dijë të identifikoj letrat
 • Të shkruaj artikuj të ndryshëm
 • Të përshkruaj një vend
 • Të shpreh mendimin e tij kritik
 • Të pershkruaj një libër
 • Te perdor idiomat

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:

Programi është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, bisedave dhe ushtrimeve praktike.

Kushtet për realizimin e temave mësimore:

Literatura adekuate, smartboard, tabela, laptop.

Studenti/nxënësi duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat e “INFINIT”.

Studenti/nxënësi duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.

 • Developing a paragraph
 • An email based on prompts
 • A description of a person
 • An informal letter including a narrative
 • A letter of application
 • An informal letter giving news
 • An email based on prompts
 • Articles
 • A description of a place
 • A story
 • A paragraph expressing opinion
 • An essay expressing opinion
 • A letter ( to the editor ) expressing opinion
 • A semi-formal letter/email based on prompts
 • A letter giving advice
 • A book review